Dla akcjonariuszy

Zakład Kompozyty Technologii Spółka Akcyjna, Straduń 46, 64-980 Trzcianka, Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000216813, wpis do
rejestru: 08.09.2004r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, [__] (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów
akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do
złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: Kompozyty Technologii s.a, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Dnia 22 września 2020 roku została zawarta umowa z Domem Maklerskim Navigator S.A. o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.