Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kompozyty Technologii S.A. (Stradun 46, 64-980 Trzcianka), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000216813, REGON: 572130834, NIP: 763-196-80-22.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stradun 46, 64-980 Trzcianka lub drogą e-mailową pod adresem: kompozyty@kompozyty-tec.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną tj. otrzymania informacji o produktach Kompozyty Technologii S.A., w tym informacji o promocjach;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z wykonaniem umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę;
  • art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu i promocji własnych produktów i usług.

 3. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu kompozyty-tec.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody oraz przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Z praw wskazanych w pkt. 7 powyżej można skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: kompozyty@kompozyty-tec.pl,
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stradun 46, 64-980 Trzcianka
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Pozdrawiamy, Kompozyty Technologii S.A.